Duke vs Northwestern     
      Duke University G.C.   Durham,   NC
      Match Dates: 04/02 - 04/02, 2017
      Par:    72  72  
      Yardage: 6406 6406   EVENT WINNER: DUKE UNIVERSITY     
 
 Round:1 DUKE UNIVERSITY    5.0  vs  Northwestern Univers  1.0
     LEONA MAGUIRE     6&5     Hannah Kim             
     Virginia Elena Carta        STEPHANIE LAU     4&3     
     GURBANI SINGH     3&1     Janet Mao             
     ANA BELAC       4&3     Sarah Cho             
     SANDY CHOI       6&5     Kacie Komoto            
     LEONA MAGUIRE     1UP     Monica Matsubara          

 Round:2 Northwestern Univers  0.0  vs  Duke University    0.0
     STEPHANIE LAU     2&1     Leona Maguire           
     HANNAH KIM       3&1     Virginia Elena Carta        
     Sarah Cho             SANDY CHOI       4&2     
     KACIE KOMOTO      3&1     Ana Belac             
     Janet Mao       HALF    Gurbani Singh     HALF    
     Monica Matsubara    HALF    Lisa Maguire      HALF